KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych
Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Lepsza Polska z siedzibą w Krakowie, Rynek Główny 34, 31 – 010 Kraków, NIP: 6762467745 (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy w następujący sposób:
– listownie na adres: Rynek Główny 34 (prawa oficyna, 3 piętro), 31 – 010 Kraków
– przez e-mail: kontakt@lepszapolska.org

Inspektor ochrony danych
Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania
Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu:
wypełnienia obowiązków statutowych i prawnych ciążących na Fundacji Lepsza Polska;
realizacji umów zawartych z naszymi  kontrahentami;
w celach statystycznych;
w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
Administrator przetwarza dane na podstawie przepisów prawa, zawartych umów oraz udzielonej zgody. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są
przepisy prawa podatkowego, prawa cywilnego lub przepisy regulujące zasady prowadzenia działalności gospodarczej;
przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia, numer konta bankowego, PESEL.
Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Odbiorcy danych
Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe:
a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów  powszechnie obowiązującego prawa;
b) innym podmiotom, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Fundacją Lepsza Polska przetwarzają dane osobowe.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych i podejmowaniem zautomatyzowanych decyzji
Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby Administrator przesłał Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże Administrator zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
Aby skorzystać z powyższych praw, należy skontaktować się z Administratorem (dane kontaktowe w punktach 1 i 2 powyżej).

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

Prawo wycofania zgody
W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub adres emailowy Administratora.

Prawo wniesienia skargi do organu
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.